4. Analizant

En aquest capítol ens centrem a descriure la incorporació de la PGI en diferents operacions estadístiques, a fi d’obtenir una millor descripció i comprensió dels fenòmens socials i complir alhora amb el marc normatiu català (vegeu l’apartat 1.2). Per fer-ho, l’hem dividit en dos apartats. En el primer, reflexionem al voltant de la importància de la desagregació de dades i del creuament de variables, mentre que en el segon ens centrem en la importància que els indicadors, un dels recursos més emprats en el disseny i avaluació de polítiques públiques, es construeixin amb perspectiva PGI. Atès el caràcter introductori de la guia, i el públic al qual va destinada, no hi hem inclòs altres operacions estadístiques més complexes, com el contrast d’hipòtesis, les regressions múltiples o l’anàlisi de conglomerats, que si bé són sovint emprades en recerques acadèmiques, no acostumen a formar part de l’operativa de les administracions públiques.

 

Índice

4. 1. La desagregació i el creuament de variables
4. 2. Generitzant els indicadors