1. Situant-nos

Les estadístiques, especialment les públiques, tenen un gran impacte en la construcció de l’imaginari social i solen utilitzar-se per al disseny i/o la justificació de les polítiques públiques (Luxán i Legarreta, 2019). De fet, les dades quantitatives tenen un alt potencial per reflectir i visibilitzar les diferències de gènere. D’una banda, ens permeten detectar i fer públiques situacions i problemàtiques o temàtiques socialment poc reconegudes, a més de dimensionar-les, tot oferint indicacions fonamentals per a la presa de decisions polítiques. De l’altra, un ús correcte dels gràfics i dels indicadors aporta claredat, evidència i coneixement a fi de sensibilitzar i visibilitzar les situacions de desigualtat.

En aquest capítol introductori volem presentar breument què és la perspectiva de gènere interseccional (PGI), quin és el marc legal i normatiu que la sustenta i, finalment, com nosaltres, autores d’aquesta guia, la conjuguem en la proposta que teniu a les mans.

Índice

1. 1. Qué és la perspectiva de gènere interseccional?
1. 2. Recomanacions i marc normatiu
1. 3. Apunts epistemològics i la nostra proposta