0. Introducció

El text que teniu a les mans té per objectiu oferir estratègies i pràctiques per incorporar la perspectiva de gènere i interseccional (PGI) en els processos de producció i d’interpretació de les estadístiques, així com dels estudis que se’n puguin derivar. Té el seu precedent en la guia Estadístiques sota sospita (Carrasco Bengoa, 2007), editada per l’Institut Català de les Dones, que ens ha servit de model i de font d’inspiració.

Aquest projecte neix per encàrrec del Grup de Dades de l’Observatori d’Igualtat de Gènere (OIG) i de l’Institut Català de les Dones (ICD), i ha estat coordinat pel SIMReF, Seminari Interdisciplinari de Metodologia de Recerca Feminista, que ha comptat amb la col·laboració específica de Quotidiana, cooperativa amb una llarga experiència en el treball infogràfic sobre la desigualtat de gènere. D’acord amb l’encàrrec rebut, aquest treball es dirigeix sobretot al personal tècnic i polític de les administracions públiques; això no obstant, esperem que les recomanacions i reflexions que compartim puguin ser aplicades per qualsevol persona experta en els processos de producció de dades, ja sigui en la recerca acadèmica, o pel públic general interessat en les estadístiques.

Som conscients que l’aplicació de les propostes que fem pot comportar certes dificultats. D’una banda, pels condicionants legals i la subjecció als estàndards internacionals que emmarquen la producció de les estadístiques públiques, i de l’altra, per la innovació que requereix la incorporació de la PGI en aquesta àrea en tractar-se d’una proposta relativament nova i en constant procés de millora. Volem remarcar, doncs, que aquest text no té una voluntat normativa i ha d’entendre’s com una contribució modesta al procés de debat i millora de les operacions estadístiques a fi que aquestes mateixes operacions ens serveixin per entendre millor els processos de desigualtat i enfortir la justícia social. A més a més, volem subratllar que les anàlisis i propostes que anirem desgranant —de les quals som responsables únicament les autores— han estat un procés de producció col·lectiva basat en l’experiència en l’anàlisi i la producció de dades, en el coneixement i el treball realitzat en el marc de l’epistemologia i metodologia de recerca feminista i en la nostra posicionalitat, que expliquem amb més detall a l’apartat 1.3.

Tanmateix, aquest text és també el resultat d’un treball col·laboratiu més ampli. En aquest sentit, volem agrair l’acompanyament de Clara Torras, de l’OIG, i d’Aida Escarré, de l’ICD, així com els suggeriments, les orientacions i els comentaris de les integrants del Grup de Dades de l’OIG.

La guia s’organitza en cinc apartats, acompanyats d’una llista de preguntes per a l’autoreflexió i un glossari breu. En el primer, que hem titulat “Situant-nos”, presentem una primera aproximació a la perspectiva de gènere i interseccional, la seva rellevància en la producció de dades estadístiques i com aquesta s’ha anat incorporant al marc legal i normatiu; també hi fem explícita la nostra mirada feminista. En el segon apartat, “El procés estadístic i els seus biaixos”, expliquem les etapes de la producció estadística i els principals biaixos i errors derivats de la no incorporació de la PGI a les diverses fases del procés estadístic, i acabem aquest recorregut apostant per la importància de tenir en compte el context per prendre decisions en el processos estadístics. En el tercer apartat, “Emmarcant”, analitzem el disseny i construcció dels instruments de producció de dades, dedicant especial atenció a la manera com es formulen les preguntes i es categoritzen les respostes.

En el quart apartat, “Analitzant”, ens centrem en l’anàlisi i la interpretació de les dades, especialment en la construcció d’indicadors de gènere i sensibles al gènere. Finalment, en el darrer apartat, “Disseminant i difractant”, ens apropem a les estratègies de comunicació, difusió i validació col·lectiva dels resultats, des de la seva representació gràfica fins a la distribució amb un conjunt de dades obertes. Aquests tres últims capítols s’acompanyen d’infografies realitzades per l’equip de Quotidiana en col·laboració amb les dissenyadores d’Aquatinta, amb la finalitat d’ajudar a entendre algunes de les explicacions principals. Aquesta guia s’ha redactat amb un llenguatge inclusiu i no discriminatori; tanmateix, per evitar repeticions en algunes ocasions hem decidit emprar el femení plural com a genèric.

1. Representació gràfica i visual que permet comunicar de manera simple conceptes complexos, amb un llenguatge clar i comprensible allunyat del registre expert.

2. Conjunt de dades produïdes o recopilades per un organisme públic que es fan accessibles a la ciutadania per mitjà d’Internet, sovint de caràcter estadístic, econòmic, geogràfic o mèdic (Cercaterm, Termcat).

Torna a l'inici de la Guia